Back to top

Front Line Defenders

فرانت لاین دفندرز تدابیر لازم را به کار می‌بندد که به رغم بحران بیماری کوئید ۱۹ ( کرونا)، حمایت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر ادامه پیدا کند. درحالیکه برخی از کارگاه‌های آموزشی و سفرهای برنامه ریزی شده تحت تأثیر این بحران قرار خواهند گرفت، اما تقاضای کمکهای مالی به طور طبیعی دریافت و بررسی خواهند شد و تلاش برای رایزنی‌ و دفاع از پرونده‌ها نیز درحد ممکن ادامه خواهد یافت

محافظت جسمی ، عاطفی و دیجیتال در حالی که در زمان کوید ۱۹
از خانه به عنوان دفترکار استفاده می کنید

Cases